UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Zarząd spółki „NATUR GARDEN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: al. Na Stadion, nr 50, 25-127 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420323, REGON: 260609395, NIP: 9591948384, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. dz. u. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.)., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 13 kwietnia 2022 roku, pomiędzy spółkami: „MORBIUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółką przejmującą) i Natur Garden Nutritions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „NATUR GARDEN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółkami przejmowanymi).